Volvo onderdelen

Garantie & Defecten

Het product werkt niet naar behoren, wat moet ik doen?

Heeft u het idee dat uw artikel defect is, neem dan middels e-mail info@estateservices.nl of via tel.: +31(0)226 – 45 09 35 contact met ons op, met wat we voor u kunnen betekenen.

Wat zijn de algemene garantievoorwaarden?
Garantie op Producten van Estateservices.nl is geregeld in de Algemene Voorwaarden van ons bedrijf. Voor de meer informatie verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden.
De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen. Voor alle producten in ons assortiement gelden fabrieksgaranties. Dit houdt in dat u te allen tijde binnen de garantieperiode recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de producent deze bepaald heeft, ten alle tijd wordt het product ter beoordeling aan de leverancier door ons aangeboden in afwachting van goedkeuring voor verdere afwikkeling.

Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen aan Estate Services is doorgegeven en indien is aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, of materiaal en/of constructiefouten vertonen, of niet behoorlijk functioneren, heeft Estate Services de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten of onderdelen daarvan tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten of onderdelen, hetzij de betreffende Producten of onderdelen deugdelijk te repareren, hetzij tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten of onderdelen de koopprijs daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde bedrag te crediteren. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Estate Services ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

Inspectie Producten
De Koper is verplicht de goederen bij de levering te inspecteren. Mocht het nu zo zijn dat u als afnemer het hele product of een deel ervan gebrekkig acht of mocht het product niet in overeenstemming zijn met de specificaties dan kunt u Estateservices.nl hiervan – binnen viertien werkdagen na levering – schriftelijk op de hoogte te stellen.

Verstreken termijn
Indien de termijn van viertien werkdagen is verstreken en er geen reactie van de Koper is, gaat Estateservices.nl ervan uit dat het afgeleverde Product in overeenstemming is met hetgeen in de overeenkomst is aangeven.

Uitsluitsel garantie
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen aanspraak op garantie worden gedaan indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht; waaronder begrepen reparaties die niet met
  toestemming van de producent zijn verricht; alsmede vervolgschade cq kosten gemaakt door derden.
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of niet met de bestemming corresponderend gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
- indien het serienummer is verwijderd, gewijzigd of anderszins oncontroleerbaar is gemaakt;
- indien na het in werking treden van een reparatieprocedure de Koper meldt dat er aanspraak op garantie wordt
  gemaakt;
- indien het Product is doorverkocht, doorgeleverd of vervreemd.

- indien ondeugedelijke montage van een onderdeel resulteerd in het onjuist functioneren of vervorming cg beschadigen van het betreffende onderdeel.

- eventuele vervolgschade cq demontage of montagekosten door derden.

Download hier uw garantieaanvraag formulier

 

Voor vragen over eventuele garantie bepalingen kunt u contact opnemen met ons via tel: +31 (0)226 - 45 09 35 of mail naar info@estateservices.nl